Learn

Remedial teaching

Door middel van remedial teaching wordt er extra hulp geboden aan leerlingen die een leerachterstand hebben of gewoonweg in de klas niet goed genoeg mee kunnen komen met de aangeboden stof. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Rekenproblematiek

Spellingproblematiek

Moeite met begrijpend lezen

Moeite met technisch lezen

Woordenschat vergroten

Moeite met taal (ontleden, werkwoordspelling etc.)

Voortraject dyslexie

Aanleren van leer- en studievaardigheden

Door de extra tijd, aandacht en vakkundige begeleiding van onze gediplomeerde remedial teacher wordt er getracht de (eventueel) ontstane leerachterstand in te halen. Naast aandacht voor de schoolse vaardigheden, zowel inhoudelijk als de aanpak ervan, is er ook veel aandacht voor het zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen en een veilige leeromgeving zijn noodzakelijke aspecten voor een optimale leerontwikkeling. Daarbij is ieder kind uniek en heeft hierbij andere onderwijsbehoefte waarop wij inspelen door, in samenspraak met ouders en school, een op maat gemaakt handelingsplan te schrijven.

Werkwijze

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag uitgebreid besproken: wat heeft uw kind nodig, waar loopt hij/zij tegenaan in de klas of tijdens het maken van huiswerk en wat doet de school van uw kind hier al aan? Ook wordt onze werkwijze verder toegelicht en de gang van zaken binnen het instituut. Het intakegesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Opstellen handelingsplan

Naar aanleiding van alle verkregen informatie (intakegesprek, rapportgegevens en eventuele onderzoeksverslagen) maakt een ervaren remedial teacher een handelingsplan op maat. Het kan zijn dat het nodig is dat er nog enkele toetsen worden afgenomen om een volledig(er) beeld van de leerling te verkrijgen en/of een goede startmeting (nulmeting) te hebben. Deze toetsen worden dan tijdens de eerste les afgenomen en verwerkt in het handelingsplan.

Begeleiding

De lessen vinden wekelijks plaats op dezelfde dag en tijd. Alle uitleg die de leerling krijgt, wordt samen met de leerling in een ‘spiekschrift’ opgeschreven. Zo ontstaat er een schriftje op maat met alleen de stof die voor de desbetreffende leerling moeilijk is. De leerling wordt gemotiveerd om dit schriftje er zelfstandig bij te pakken tijdens het werken. Zodat dit eventueel ook in de klas gebruikt kan worden (met toestemming van school).

Tijdens de begeleiding worden ouders, en wanneer hier toestemming voor is ook de school, op de hoogte gehouden van het verloop van de lessen. Wat is er geoefend en hoe pakt de leerling dit op? Ook wordt er aan het eind van elke les huiswerk meegegeven, wat de week erop ingeleverd kan worden. De hoeveelheid is deels in overleg, maar het is belangrijk om de geoefende stof thuis nog te herhalen.

Evaluatie

Na 10 lessen vindt er een evaluatiegesprek plaats met de remedial teacher en ouders. De school en de leerling kunnen hier, mits wenselijk, ook bij betrokken worden. In dit gesprek wordt de voorafgaande periode besproken en worden er afspraken gemaakt voor een eventuele volgende RT- periode.

Afronding

Als uw kind de hulp van de remedial teacher niet meer nodig heeft en op eigen kracht verder kan gaan, zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Hierin wordt de gehele periode van remedial teaching besproken en zal u worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Tarieven

De kosten voor remedial teaching bedragen
€ 55,- per uur
Voor de evaluatiegesprekken van een half uur brengen wij
€ 30,- per gesprek in rekening

Aantal leerlingen

Begeleiders

Vestigingen

Waarderingscijfer

Contact

Kom je kennis maken bij BijDeHand Begeleiding?